Saltear al contenido principal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

(Actualitzada el 30 de juny del 2019)

A MARIA ROSA AGUSTÍ RIGALL treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

• Responsable del tractament
• Finalitats del tractament de dades
• Període de conservació de dades
• Legitimació per al tractament de dades
• Comunicació de dades
• Transferències internacionals de dades
• Els seus drets
• Obtenció de les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: MARIA ROSA AGUSTÍ RIGALL
Nom comercial: MARIA ROSA AGUSTÍ
NIF: 40434042-L
Adreça postal: Carrer Joaquim Vayreda, 57 Baixos – 17001 Girona (Girona)
Telèfon: +34 972 226 433
Correu electrònic: info@mariarosaagusti.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A MARIA ROSA AGUSTÍ RIGALL el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, a nivell a professional per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.
2. Gestionar, les dades proporcionades per el client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.
3. Gestionar les dades professionals de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.
4. Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.
• Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
• Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

• La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.
• L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

• A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.
• A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en MARIA ROSA AGUSTÍ RIGALL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.
• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, MARIA ROSA AGUSTÍ RIGALL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: info@mariarosaagusti.cat.

Per correu postal: Carrer Joaquim Vayreda, 57 Baixos – 17001 Girona (Girona), adjuntant fotocopia del seu DNI.

A l’adreça de correu electrònic i correu postal indicada, li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

• Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.
• En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a MARIA ROSA AGUSTÍ RIGALL procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.

Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers llevat que tingui permís per fer-ho i que prèviament ha estat informat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

Volver arriba